Publiczne Przedszkole nr 2 im. Kubusia Puchatka

Publiczne Przedszkole nr 2 im. Kubusia Puchatka

ul. M. Konopnickiej 1, 26-800 Białobrzegi
publiczneprzedszkolenr2@poczta.onet.pl

tel. (048) 48 613 27 04

 

                                                                                                                                                            

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W PRZEDSZKOLU NR 2
 im. Kubusia Puchatka w Białobrzegach

Na podstawie art. 13 ust 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (UE) 2016/679

Dyrektor Przedszkola nr 2 im Kubusia Puchatka, ul Konopnickiej 1, 26-800 Białobrzegi  informuje, że:

 1. Administratorem danych osobowych dzieci oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) jest Przedszkole nr 2 im Kubusia Puchatka, ul. Konopnickiej 1, 26-800 Białobrzegi,  zwana dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Państwa danych osobowych.

2. Inspektor danych osobowych u Administratora dostępny jest pod adresem e-mail: publiczneprzedszkolenr2@poczta.onet.pl, 

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego i nie będą udostępniane odbiorcom nieupoważnionym.

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych dzieci i ich rodziców jest ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. z 2017 r. poz.2198), ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1646).

5. Podanie danych jest niezbędne do realizacji zadań oświatowych.

6. Wizerunek i dane osobowe dzieci (imię i nazwisko) mogą być umieszczane na stronie internetowej szkoły: http:// pp2bialobrzegi.szkolnastrona.pl  i stronie przedszkola na facebooku w celu promocji działań dydaktyczno-wychowawczych przedszkola i osiągnięć dzieci. Dane osobowe przechowywane będą na stronie przez okres nauki w przedszkolu, a następnie trwale usuwane.

7. Wizerunek i dane osobowe dzieci wymienione w punkcie 6 przetwarzane są na podstawie dobrowolnej, pisemnej zgody rodziców (prawnych opiekunów) dziecka.

8. Dane osobowe dziecka związane z jego stanem zdrowia, w związku z jego funkcjonowaniem w szkole (np. przeciwwskazania do wykonywania określonych ćwiczeń na zajęciach wychowania fizycznego, problemy emocjonalne, psychologiczno-pedagogiczne) przetwarzane są na wyraźną zgodę rodzica (prawnego opiekuna).

9. Posiada Pani/Pan prawo do:

  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli administrator nie ma podstawy prawnej do ich przetwarzania.

10. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.