Publiczne Przedszkole nr 2 im. Kubusia Puchatka

Publiczne Przedszkole nr 2 im. Kubusia Puchatka

ul. M. Konopnickiej 1, 26-800 Białobrzegi
publiczneprzedszkolenr2@poczta.onet.pl

tel. (048) 48 613 27 04

 

                                                                                                                                                            

Koncepcja pracy przedszkola

                  logo

KONCEPCJA PRACY 

PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 2

im. Kubusia Puchatka w Białobrzegach

 

Koncepcja pracy naszego przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: Ustawa o Systemie Oświaty, Statucie Publicznego Przedszkola nr 2 im. Kubusia Puchatka w Białobrzegach.


MISJA PRZEDSZKOLA

Staranie się o zapewnienie każdemu dziecku uśmiechu i radości.

Pobudzanie jego naturalnej potrzeby poznania otaczającego świata oraz stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju zdolności każdego dziecka

 

CELE I ZADANIA GŁÓWNE :


1. Zapewnienie wychowankom bezpieczeństwa oraz optymalnych warunków dla ich prawidłowego rozwoju odpowiednio do ich potrzeb i możliwości przedszkola.

2. Organizowanie procesu kształcenia zapewniającego wszechstronny i harmonijny rozwój każdego wychowanka w tym przygotowanie dziecka do podjęcia nauki w szkole.

3. Wspieranie uzdolnień oraz wspomaganie dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi.

4. Tworzenie warunków do rozwoju aktywności dziecka wobec siebie, innych ludzi i otaczającego go świata, na różnych płaszczyznach jego działalności:
- kształtowanie u dziecka umiejętności odbioru sztuki (rozwijanie wrażliwości estetycznej, wyobraźni, ekspresji plastycznej, muzycznej, ruchowej, rozwijanie umiejętności wyrażania swoich myśli i przeżyć),
- kształtowanie postawy w obcowaniu z otoczeniem przyrodniczym i społecznym,
- nabywanie doświadczeń w obcowaniu z kulturą.

5. Wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka, współdziałanie z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.

6. Wspomaganie rozwoju zawodowego nauczycieli.

7. Stworzenie sprawnego, skutecznego systemu zarządzania placówką.

8. Zapewnienie odpowiedniej bazy i wyposażenia przedszkola gwarantującego właściwą realizację zadań placówki.

9.Dbanie o pozytywny wizerunek przedszkola w środowisku- współpraca z lokalnymi instytucjami, mediami, pozyskiwanie sponsorów.

Zajęcia w poszczególnych grupach prowadzone są w oparciu o program wydawnictwa MAC edukacja „Nasze Przedszkole” Małgorzaty Kwaśniewskiej i Wiesławy Żaby-Żabińskiej. Program ten otrzymał wyróżnienie od Kapituły II edycji konkursu na najlepsze programy wychowania przedszkolnego.
Do realizacji treści programu wykorzystujemy różne metody pracy, miedzy innymi:

- prof. E.Gruszczyk –Kolczyńskiej – zajęcia i zabawy z obszaru edukacji matematycznej,
- pedagogika zabawy „Klanza „ – zabawy i zajęcia ze wszystkich obszarów edukacji,
- muzykoterapia – obszar edukacji kulturowo-estetycznej, zabawy dowolne, odpoczynek dzieci
- M. Montesorii – obszar edukacji kulturowo-estetycznej, społecznej
- metody aktywne : gimnastyka rytmiczna A..i M. Kniessów, gimnastyka twórcza R.Labana i K.Orffa, metoda ruchu rozwijającego W. Sherborne, techniki parateatralne ( zabawy w teatr),
- elementy metody Ireny Majchrzak- przygotowanie do nauki pisania i czytania.

 

KIERUNKI REALIZACJI KONCEPCJI:

I Praca z dziećmi:

Zadania

Forma realizacji

Termin

Odpowiedzialny

Uwagi

Informacje o przedszkolu

 

 

 

Adaptacja dziecka w przedszkolu

Rozpowszechnianie informacji prezentujących działalność przedszkola poprzez prasę lokalną „Gazeta Białobrzeska”, www.przedszkole2.bialobrzegi.pl, Białobrzegi.info

Realizacja harmonogramu adaptacyjnego dla dzieci rozpoczynających edukację przedszkolną

Organizowanie warunków działalności przedszkola pozwalających na zapewnienie poczucia bezpieczeństwa i akceptacji przedszkola przez dzieci i rodziców

Cały rok

 

Od VI każdego roku

cały rok

Nauczycielki

 

Nauczyciele dzieci nowo przyjętych

Wszyscy nauczyciele

 

Diagnoza umiejętności dzieci

Diagnozowanie umiejętności, potrzeb poprzez obserwację dzieci, analizę wytworów działalności dziecięcej.

 

Diagnoza wstępna śródroczna końcowa

 

Wszyscy nauczyciele

 

Rozwijanie umiejętności i zainteresowań dzieci

Dostosowanie wyposażenia sali do potrzeb rozwijania potencjału dzieci

Udział w konkursach:

- wokalnych,

- recytatorskich,

- plastycznych

Umożliwienie dzieciom swobodnego wyboru aktywności zabawowej

Realizacja programów własnych

Program „ Kubusiowi przyjaciele przyrody”

Według potrzeb

 

Cały rok

 

 

 

Cały rok

 

 

Cały rok

Wszyscy nauczyciele

 

Wszyscy nauczyciele

 

Wszyscy nauczyciele

Nauczyciele

 

Wszyscy nauczyciele

 

Uczenie dzieci wyrażania uczuć i emocji

Wykorzystanie naturalnych sytuacji do rozpoznawania i radzenia  sobie przez dzieci z emocjami.

Wykorzystywanie bajek w rozpoznawaniu i nazywaniu emocji

Rozwijanie odporności emocjonalnej poprzez uczestniczenie w prezentacjach artystycznych przed zaproszonymi gośćmi.

Cały rok

Wszyscy nauczyciele

 

Rozwijanie ,,optymistycznych cech charakteru”

Opracowanie z dziećmi kontraktów zachowania się w przedszkolu i poza nim.

Przybliżenie dzieciom ,,Praw dziecka”

Opowiadanie optymistycznych bajek w kontekście kształconych cech charakteru.

Wykorzystywanie zabaw kształtujących cechy charakteru

Wprowadzanie i modyfikowanie ,,systemów motywacyjnych” zgodnie z potrzebami i możliwościami dzieci.

Cały rok

Wszyscy nauczyciele

 

Promowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia

Realizowanie programu profilaktyki przedszkola.

Spotkanie ze stomatologiem oraz udostępnianie rodzicom ulotek o możliwości zmniejszenia zachorowań na grypę

Realizowanie programu profilaktyki „Czyste powietrze”

Uzyskanie certyfikatu                   „ Bezpieczne przedszkole”

Cały rok

Wszyscy nauczyciele

 


II WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

Zadania

Forma realizacji

Termin

Odpowiedzialny

Uwagi

Poszukiwanie efektywnych sposobów komunikacji z rodziną

Zapraszanie rodziców na zajęcia otwarte

Organizowanie konsultacji z psychologiem przedszkola

Prezentowanie na łamach tablicy ogłoszeń grupowych planów i działań.

Organizowanie warsztatów logopedycznych dla rodziców i opiekunów dzieci.

Wspieranie rodziców w optymistycznym wychowywaniu dziecka poprzez prezentację dyplomów w kąciku dla rodziców, organizowanie spotkań ze specjalistami

Aktywizowanie członków Rady Rodziców do przekazywania informacji pozostałym rodzicom o planowanych działaniach przedszkola.

 Cały rok

Wszyscy nauczyciele

 

Włączenie rodziców w działania przedszkola

Współorganizowanie przedsięwzięć:

- ,,Cała Polska Czyta Dzieciom”- czytamy optymistyczne bajki

- Zakup i szycie strojów na uroczystości przedszkolne

- Organizacja poczęstunku na uroczystość z okazji „Dnia Babci i Dziadka”

- Festyn

Uczestniczenie w przedszkolnych konkursach

-„Rodzinny przegląd teatralny”
 Cały rok

 

Cały rok


I

 


VI

Adekwatnie do potrzeb

 

 

Prezentacje przez rodziców hobby i zainteresowań

Prezentowanie zamiłowań, hobby na forum grup i przedszkola

Cały rok

Wszyscy nauczyciele

 

 

 

III PRACA ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM

Zadania

Forma realizacji

Termin

Odpowiedzialny

Uwagi

Przybliżanie założeń pracy przedszkola w środowisku lokalnym

Zapraszanie przedstawicieli innych placówek oświatowych na uroczystości przedszkolne.

Zapraszanie władz samorządowych do udziału w wydarzeniach przedszkolnych.

Prezentowanie działalności przedszkola w lokalnych mediach

 

Cały rok

Nauczyciele

 

Udział w akcjach charytatywnych na rzecz środowiska

Współpraca z CARITAS

Udział w akcji ,,Góra grosza”

Dzielmy się radością

Zbiórka plastikowych nakrętek na rzecz fundacji „Zdążyć z pomocą”

Udział w ,,Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy”

Cały rok

Wszyscy nauczyciele

 

Współpraca z MGOK

 

 

 

Udział w konkursach:

- XXI Białobrzeski Festiwal Piosenki

- Rejonowy Przegląd Kolęd i Pastorałek

- Konkurs Recytatorski” Idą Święta”, „Babcię, Dziadka mieć”

- pomoc w rekrutacji dzieci na zajęcia artystyczne

 

XII


I

 

 

Biblioteka Publiczna

- spotkania biblioteczne „Czytanie pod chmurką”

- spotkania z pisarzami

- wystawy (plastyczne, fotograficzne)

Cały rok

Wszyscy nauczyciele

 

Współpraca z innymi instytucjami

Powiatową Komendą Policji w Białobrzegach

Powiatową Komendą Straży Pożarnej w Białobrzegach

Star-Mar. Piekarnia Produkcja pieczywa tradycyjnego

Cały rok

Wszyscy nauczyciele

 

Publiczne Przedszkole nr 1
w Białobrzegach

Udział w konkursach:

-Przyjaciel przyrody

 IV

Nauczyciele grup III- V

 

PSP Sucha

- wystawianie bajek

- wypożyczanie strojów

- monitorowanie losów absolwentów

 

Cały rok

 

 

PSP im. KEN w Białobrzegach

- wycieczki do szkoły

- prezentacje artystyczne

- udział w uroczystościach

 

Cały rok

 

 

Priorytetem naszej działalności jest bezpieczeństwo, akceptacja i poszanowanie praw naszych wychowanków. Pragniemy doskonalić jakość pracy naszego przedszkola poprzez rozpoznawanie potrzeb środowiska oraz poszukiwanie nowatorskich metod pracy z dziećmi.


Rada Pedagogiczna
Przedszkola Publicznego nr 2 im. Kubusia Puchatka